PRIVACY BELEID THE LEADERSHIP COMPANY

Privacy-beleid The Leaderschip Company, comm v. vertegenwoordigd door Koen Deblonde

The Leaderschip Company, vertegenwoordigd door Koen Deblonde hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en aan het respecteren van jouw privacy. In deze richtlijn willen we jou op een heldere en transparante manier informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het spreekt voor zich dat wij voorzichtig omgaan met deze gegevens en ze op een veilige en respectvolle manier beheren.

Het privacy-beleid op onze website is steeds de verklaring die van toepassing is.

Het staat ons vrij deze aan te passen waar nodig.

Deze versie dateert van 28mei 2018.

Onder "gebruiker" verstaan we elke persoon, of zijn wettelijk vertegenwoordiger die gebruik wenst te maken van de dienstverlening van The Leadership Company.

Welke gegevens verwerken wij?

Onder persoonsgegevens verstaan wij de gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die ons door de gebruiker zelf werden gegeven of die wij via een betrokken partij hebben ontvangen.

We onderscheiden verschillende types van persoonsgegevens:

• Persoonlijke gegevens: hiermee kunnen wij de gebruiker identificeren of ermee contact opnemen. Bijvoorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en eventuele andere contactgegevens die de gebruiker ons zou ter beschikking zou stellen.

• Aan begeleiding/ coaching gerelateerde gegevens: indien je de intentie hebt om bij The Leaderschip Company in begeleiding te komen, word je uitgenodigd voor een intake-gesprek en vragen wij je om voornaam, familienaam en je gsm-nummer aan ons te bezorgen. Dit wordt bijgehouden op een persoonsfiche. Andere persoonsgegevens die u kunnen identificeren worden niet gevraagd noch bijgehouden. Om een begeleiding of coaching goed te kunnen doen worden nota's gemaakt om goed te kunnen werken. De gegevens die op jou betrekking hebben mag je steeds opvragen om te lezen. Bij een koppelbegeleiding mag je enkel de gegevens lezen die betrekking hebben op jezelf. Deze gegevens worden schriftelijk bewaard in jouw dossier..

Onder verwerking van gegevens verstaan wij het verzamelen, ordenen, bewaren, actualiseren, raadplegen, gebruiken, ter beschikking stellen van derden (zie verder) en wissen van gegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Daarbij verwerken we uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Alle persoonsgegevens worden zowel digitaal als schriftelijk beveiligd beheerd door The Leadership Company en zijn enkel toegankelijk voor de daarvoor bevoegde medewerkers. Zij mogen deze gegevens enkel verwerken in het kader van onze dienstverlening.

Geven wij gegevens door aan derden?

In bepaalde situaties zullen wij jouw gegevens doorgeven aan een derden. Dit is het geval indien :

• er een wettelijke verplichting op ons rust.

• er een gerechtvaardigd belang is voor jou als gebruiker of voor The Leadership company.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Jouw gegevens worden vernietigd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke regelgeving en/of continuïteit van onze dienstverlening. De aan begeleiding of coaching gerelateerde gegevens (inclusief de gegevens verkregen tijdens de begeleiding) worden vernietigd na drie jaar na het afsluiten van de begeleiding.

De persoonlijke gegevens worden zonder einddatum bewaard.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Jouw gegevens kunnen digitaal en/of op papier worden bewaard. We zorgen er op alle mogelijke manieren voor dat de gegevens op papier en op onze computer niet toegankelijk zijn door derden. Dit doen we onder andere door onze computers te beveiligen met paswoorden, en onze kaften of dossiers met jouw gegevens achter slot en grendel te bewaren.

Wat zijn jouw rechten?

Je kan op eenvoudig verzoek jouw persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren, aanvullen of laten verwijderen indien ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en/of binnen de wettelijke verplichtingen.

Je kan hiervoor steeds mailen naar koen.deblonde@doorbreken.be of je schriftelijk richten tot Koen Deblonde, Burgemeester Luytenstraat 17, 2360 Oud-Turnhout.

Bij de uitoefening van alle bovenstaande rechten zal The Leadership Company zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, op jouw verzoek reageren. Ook bij mogelijke vragen rond ons privacy-beleid reageren we zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen op jouw verzoek.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over het uitoefenen van jouw rechten dan vragen wij jou om hierover zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy-beleid

The Leadership Company behoudt zich steeds het recht voor om zijn privacybescherming aan te passen indien nodig. Via onze website zullen we communiceren over deze aanpassingen. De laatste wijziging dateert van 28/5/2018.


©2021 - Koen Deblonde 
kdeblonde@kessels-smit.com +32 479 808836
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin